Тромбонет Фармак 75 мг №30 таблетки покрытые оболочкой — Инструкция по применению

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобуТРОМБОНЕТ®-ФАРМАК

(TROMBONET-FARMAK)

Склад:

діюча
речовина: клопідогрелю
бісульфат (клопідогрелю гідросульфат);

1 таблетка містить клопідогрелю бісульфату (клопідогрелю
гідросульфат) 97,875 мг у перерахуванні на клопідогрель – 75
мг;

допоміжні речовини:
маніт (Е 421), целюлоза
мікрокристалічна, гідроксипропілцелюлоза низькозаміщена, олія рицинова
гідрогенізована, поліетиленгліколь, Opadry II 85F 240069 Pink  (спирт полівініловий, титану діоксид (Е 171),
тальк, заліза оксид червоний (Е 172), заліза оксид жовтий (Е 172),
поліетиленгліколь).

Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості: таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею,
вкриті плівковою оболонкою темно-рожевого кольору.

Фармакотерапевтична група. Інгібітори агрегації тромбоцитів, крім гепарину.

Код АТХ B01A C04.

Фармакологічні
властивості.

Фармакодинаміка.

Механізм дії. Клопідогрель селективно пригнічує зв’язування
аденозиндифосфату (АДФ) з рецептором на поверхні тромбоцита та подальшу
активацію комплексу  GPIIb/IIIa під дією
АДФ і таким чином пригнічує агрегацію тромбоцитів. Для утворення активної
інгібіції агрегації тромбоцитів необхідна біотрансформація клопідогрелю.
Клопідогрель також пригнічує агрегацію тромбоцитів, індуковану іншими
агоністами, шляхом блокування підвищення активності тромбоцитів вивільненим АДФ.
Клопідогрель необоротно модифікує АДФ-рецептори тромбоцитів. Отже, тромбоцити,
що вступили у взаємодію з клопідогрелем, змінюються до кінця їх життєвого циклу.
Нормальна функція тромбоцитів відновлюється зі швидкістю, що відповідає
швидкості оновлення тромбоцитів.

Фармакодинамічні ефекти. З першого дня застосування у повторних добових дозах 75
мг препарату виявляється суттєве уповільнення АДФ-індукованої агрегації
тромбоцитів. Ця дія прогресивно посилюється і стабілізується між 3 і 7 днями.
При стабільному стані середній рівень пригнічення агрегації під дією добової
дози 75 мг становить від 40 % до 60 %. Агрегація тромбоцитів і тривалість
кровотечі повертаються до початкового рівня у середньому через 5 днів після
припинення лікування.

Клінічна ефективність та
безпека. Безпеку та
ефективність клопідогрелю оцінювали у п’яти подвійних сліпих дослідженнях, у
яких взяли участь понад 88000 пацієнтів: дослідження CAPRIE – порівняння
клопідогрелю з АСК, і дослідження CURE, CLARITY, COMMIT та ACTIVE-A, де
порівнювали клопідогрель і плацебо, обидва в комбінації з АСК та іншою
стандартною терапією.

Інфаркт міокарда (ІМ), інсульт, що сталися нещодавно,
або встановлене захворювання периферичних артерій. У дослідження CAPRIE було включено хворі на
атеротромбоз, проявом якого був нещодавній інфаркт міокарда (

Клопідогрель порівняно з АСК достовірно знижував
частоту розвитку нових ішемічних подій (комбінована кінцева точка, яка
складалася з інфаркту міокарда, ішемічного інсульту і летального наслідку).
Аналіз загальної летальності як вторинної кінцевої точки не виявив значних
відмінностей між терапією клопідогрелем (5,8 %) і АСК (6
%).

Аналіз підгруп за відповідними захворюваннями
(інфаркт міокарда, ішемічний інсульт і ЗПА) показав, що найбільший ефект
спостерігався у пацієнтів із ЗПА, особливо у тих, хто переніс інфаркт міокарда,
менший ефект (що достовірно не відрізнявся від ефекту АСК) мали пацієнти з
інсультом. У пацієнтів, включених у дослідження, які нещодавно перенесли інфаркт
міокарда, вплив клопідогрелю за чисельними показниками був меншим, але при цьому
він статистично достовірно не відрізнявся від впливу АСК. Крім того, аналіз
підгруп хворих різного віку свідчить, що сприятливий ефект клопідогрелю у
пацієнтів віком від 75 років був нижчим, ніж у пацієнтів £75 років.

Оскільки потужність дослідження CAPRIE не була
достатньою, щоб оцінити ефективність для окремих підгруп, залишається
незрозумілим, чи дійсно існують відмінності у відносному зниженні ризику для
хворих із різними захворюваннями, чи різниця була
випадковою.

Гострий коронарний синдром. У дослідження CURE були включені пацієнти з гострим
коронарним синдромом без підйому сегмента ST (нестабільна стенокардія або
інфаркт міокарда без патологічного зубця Q), в яких за останні 24 години
спостерігався напад болю в грудях або симптоми ішемії. У пацієнтів були зміни на
ЕКГ, що свідчать про нову ішемію, або підвищення активності серцевих ферментів
або тропоніну I чи T мінімум удвічі порівняно з вищою межею норми. Хворі були
рандомізовані для отримання клопідогрелю (навантажувальна доза – 300 мг, потім –
75 мг/добу) або плацебо, обидва у комбінації з АСК (75−325 мг 1 раз на добу) та
іншою стандартною терапією. Тривалість лікування була до 1 року. У дослідженні
CURE 6,6 % пацієнтів отримували також супутню терапію антагоністом
глікопротеїнових рецепторів GPIIb/IIIa. Більш ніж 90 % пацієнтів отримували
гепарини. Така супутня терапія статистично достовірно не впливала на відносну
частоту виникнення кровотеч при лікуванні клопідогрелем і плацебо. Кількість
пацієнтів, які досягли первинної кінцевої точки [серцево-судинна смерть (ССС),
інфаркт міокарда (ІМ) або інсульт], становила 9,3 % у групі клопідогрелю і 11,4
% – у групі плацебо. Відносне зниження ризику становило 20 %  для групи клопідогрелю (17 % – при
консервативному лікуванні, 29 % – якщо пацієнтам проводили черезшкірну
транслюмінальну коронарну ангіопластику з або без встановлення стента і 10 % –
якщо їм проводили аортокоронарне шунтування). Попередження розвитку нових
серцево-судинних подій (первинна кінцева точка) відбувалося з відносним
зниженням ризику, яке становило 22 %, 32 %, 4 %, 6 %  і 14 % у періоди 0−1, 1−3, 3−6, 6−9 і 9−12
місяців дослідження відповідно. Тобто через більш ніж 3 місяці лікування
сприятливий ефект, що спостерігався у групі клопідогрель + АСК, більше не
зростав, а ризик крововиливів залишався (див. розділ «Особливості
застосування»).

Застосування клопідогрелю під час дослідження
CURE знижувало потребу у застосуванні тромболітичної терапії та інгібіторів
глікопротеїнових рецепторів GPIIb/IIIa.

Кількість пацієнтів, які досягли комбінованої
первинної кінцевої точки (ССС, ІМ, інсульт або рефрактерна ішемія), становила
16,5 % у групі клопідогрелю і 18,8 % у плацебо-групі. Відносне зниження ризику
становило 14 % у групі клопідогрелю. Такий ефект був здебільшого зумовлений
статистично значущим зниженням частоти виникнення ІМ (4,6 % у групі клопідогрелю
і 5,8 % у групі плацебо). Зміни частоти повторних госпіталізацій з приводу
нестабільної стенокардії не спостерігалося.

Результати, одержані у групах пацієнтів із
різними характеристиками (наприклад, нестабільна стенокардія або ІМ без
патологічного зубця Q, рівень ризику від низького до високого, діабет,
необхідність реваскуляризації, вік, стать), збігалися з результатами первинного
аналізу. Зокрема, додатковий аналіз пацієнтів (17 % від усієї групи пацієнтів
CURE), яким було встановлено стент (PCI-CURE), показав, що при лікуванні
клопідогрелем, порівняно з плацебо, спостерігається значуще відносне зниження
ризику (ВЗР) (26,2 %), що свідчить на користь клопідогрелю у попередженні
розвитку первинної кінцевої точки (ССС, ІМ, інсульт), а також значуще ВЗР (23,9
%) для другої комбінованої первинної кінцевої точки (ССС, ІМ, інсульт або
рефрактерна ішемія). Більше того, профіль безпеки клопідогрелю у цій підгрупі
пацієнтів не викликає ніяких особливих зауважень. Таким чином, результати
додаткового аналізу групи пацієнтів збігаються з результатами всього
дослідження.

Сприятливий ефект клопідогрелю був
продемонстрований незалежно від 
отримання невідкладного та довготривалого лікування іншими
серцево-судинними засобами (такими як гепарин/низькомолекулярний гепарин,
інгібітори глікопротеїнових рецепторів GPIIb/IIIa, ліпідознижувальні препарати,
бета-блокатори та інгібітори АПФ). Ефективність клопідогрелю не залежала від
дози АСК (75−325 мг 1 раз на добу).

У пацієнтів із гострим ІМ з підйомом сегмента ST
оцінювали безпеку та ефективність клопідогрелю у двох
рандомізованих,плацебо-контрольованих подвійних сліпих дослідженнях CLARITY і
COMMIT.

У дослідження CLARITY були включені пацієнти, у
яких протягом останніх 12 годин відбувся ІМ з підйомом сегмента ST і була
запланована терапія тромболітичними засобами. Пацієнти одержували клопідогрель
(300 мг навантажувальної дози, потім – по 75 мг/добу) або плацебо, обидва – у
комбінації з АСК (навантажувальна доза – 150−325 мг, після чого – по
75−162 мг/добу), фібринолітичним агентом та у разі необхідності – з гепарином.
Подальше спостереження за пацієнтами тривало 30 днів. Первинною кінцевою точкою
була оклюзія пов’язаної з інфарктом артерії, виявлена на ангіограмі перед
випискою з клініки, летальний наслідок або рецидив ІМ перед проведенням
коронарної ангіографії. Для пацієнтів, яким не проводилась ангіографія,
первинною кінцевою точкою був летальний наслідок або рецидив інфаркту міокарда
до 8 доби або до виписки з клініки. У групі пацієнтів було 19,7 % жінок, 29,2 %
пацієнтів ≥ 65 років. Загалом 99,7 % пацієнтів отримували фібринолітики
(фібриноспецифічні − 68,7 %, фібринонеспецифічні − 31,1 %),    89,5 % – гепарин, 78,7 % – бета-блокатори,
54,7 % – інгібітори АПФ і 63 % – статини.

Первинної кінцевої точки досягли 15 % пацієнтів
із групи, що отримувала клопідогрель, і 21,7 % із групи, що отримувала плацебо.
Таким чином, абсолютне зниження становило 6,7 % і з перевагою 36 % на користь
клопідогрелю, в основному у зв’язку зі зменшенням випадків розвитку оклюзії
артерії, пов’язаної з інфарктом. Така перевага 
спостерігалася у всіх попередньо визначених підгрупах пацієнтів,  розподілених за віком, статтю, локалізацією
інфаркту і видом отримуваної терапії фібринолітиками або
гепаринами.

Двофакторний дизайн дослідження COMМІT включав
пацієнтів, у яких протягом останніх 24 годин спостерігалося виникнення
симптомів, які дозволяють запідозрити ІМ, що підтверджується відхиленнями від
норми показників ЕКГ (наприклад, підйом або депресія сегменту ST, або блокада
лівої ніжки пучка Гіса). Пацієнти отримували клопідогрель (75 мг/добу) або
плацебо у комбінації з АСК (162 мг/добу) протягом 28 днів або до виписки з
лікарні. Комбінованими первинними кінцевими точками був летальний наслідок з
будь-якої причини і перший рецидив інфаркту міокарда, інсульт або летальний
наслідок. У групі пацієнтів було 27,8 % жінок, 58,4 % пацієнтів ≥ 60 років (26 %
≥ 70 років) і 54,5 % пацієнтів, які отримували
фібринолітики.

Клопідогрель статистично достовірно знижував
відносний ризик розвитку летального наслідку з будь-якої причини на 7 % і
відносний ризик комбінації рецидиву інфаркту, інсульту або летального наслідку
на 9 %, при цьому відносне та абсолютне зниження становило 0,5 % і 0,9 %
відповідно. Такий ефект спостерігався у пацієнтів різного віку і статі незалежно
від прийому фібринолітиків і спостерігався протягом перших 24
годин.

Фібриляція передсердь. У дослідження ACTIVE-W та ACTIVE-А, які були окремими
дослідженнями у межах програми ACTIVE, було включено пацієнтів з фібриляцією
передсердь (ФП), які мали щонайменше один фактор ризику виникнення судинних
порушень. Ґрунтуючись на критеріях включення у дослідження, лікарі залучали
пацієнтів до дослідження ACTIVE-W, якщо вони були кандидатами на отримання
терапії антагоністами вітаміну К (АВК) (наприклад варфарином). У дослідження
ACTIVE-А було включено пацієнтів, які не могли отримувати АВК-терапію через
протипоказання або небажання отримувати це лікування.

Дослідження ACTIVE-W продемонструвало, що
антикоагулянтна терапія антагоністами вітаміну К була більш ефективною, ніж
лікування клопідогрелем та АСК.

Дослідження ACTIVE-А було багатоцентровим
рандомізованим подвійним сліпим плацебо-контрольованим дослідженням, у якому
порівнювали клопідогрель 75 мг на добу + АСК 
із плацебо + АСК. Рекомендована доза АСК становила від 75 до 100 мг на
добу. Пацієнти отримували лікування упродовж періоду до 5 років.

Пацієнти, рандомізовані у програму ACTIVE, мали
документально підтверджену ФП, тобто постійну форму ФП або щонайменше 2 епізоди
пароксизмальної ФП упродовж останніх 6 місяців, та принаймні один із таких
факторів ризику: вік від 75 років або вік від 55 до 74 років та/або цукровий
діабет, що потребує медикаментозного лікування, або документально підтверджений
перенесений ІМ, або документально підтверджену ішемічну хворобу серця; попереднє
лікування з приводу системної артеріальної гіпертензії; раніше перенесений
інсульт, транзиторна ішемічна атака (ТІА), системна емболія без ураження
структур ЦНС; дисфункція лівого шлуночка із показником фракції викиду лівого
шлуночка

До основних критеріїв виключення пацієнтів із
дослідження належали документально підтверджена виразкова хвороба впродовж
останніх 6 місяців; внутрішньомозкова кровотеча в анамнезі, серйозна
тромбоцитопенія (кількість тромбоцитів 9/л); потреба у
застосуванні клопідогрелю або пероральних антикоагулянтів (ПАК) або
непереносимість будь-якої з цих двох речовин.

73 % пацієнтів, включених у дослідження
ACTIVE-А, не могли отримувати АВК у зв’язку з висновками лікаря, через
неможливість проведення моніторингу міжнародного нормалізованого відношення
(МНВ), внаслідок схильності до падіння чи травми голови або наявності
специфічного фактора ризику виникнення кровотечі; щодо 26 % пацієнтів рішення
лікаря ґрунтувалося на небажанні пацієнта отримувати АВК.

41,8 % пацієнтів становили жінки. Середній вік
дорівнював 71 рік, 41,6 % пацієнтів були віком від 75 років. Загалом 23 % хворих
отримували антиаритмічні засоби, 52,1 % − бета-блокатори, 54,6 % − інгібітори
ангіотензинперетворювального ферменту та 25,4 % − статини.

Кількість пацієнтів, які досягли первинної
кінцевої точки (час до першого виникнення інсульту, ІМ, системної емболії без
ураження структур ЦНС або летального наслідку), становила 22,1 % у групі
пацієнтів, які отримували клопідогрель + АСК, та 24,4 % у групі плацебо + АСК
(відносне зниження ризику на 11,1 %), насамперед через значне зниження частоти
розвитку інсультів. Інсульти виникли у 
7,8 % пацієнтів, які отримували клопідогрель + АСК, та у 10,8 %
пацієнтів, які отримували плацебо + АСК (відносне зниження ризику на 28,4 %).

Діти. У
дослідженні із підвищенням доз, що проводили з участю новонароджених або
немовлят віком до 24 місяців з ризиком виникнення тромбозу (PICOLO),
клопідогрель застосовували у послідовних дозах 0,01, 0,1 і 0,2 мг/кг
новонародженим і немовлятам і у дозі 0,15 мг/кг тільки новонародженим. При дозі
0,2 мг/кг середній показник інгібування агрегації тромбоцитів становив 49,3 % (5
мкМ АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів), що було порівнянним із таким у
дорослих, які отримували клопідогрель у дозі 75 мг/на
добу.

У рандомізованому подвійному сліпому дослідженні
з участю паралельних груп (CLARINET) дітей (новонароджених і немовлят) із
вродженою вадою серця ціанотичного типу, яким проводили паліативну операцію зі
створення системно-легеневого артеріального шунта, були рандомізовані для
отримання клопідогрелю 0,2 мг/кг або плацебо з одночасним проведенням супутньої
базової терапії до моменту проведення другого етапу операції. Середній час між
проведенням паліативної операції зі створення шунта і першим введенням
досліджуваного препарату становив 20 днів. Приблизно 88 % пацієнтів одночасно
отримували АСК (від 1 до 23 мг/кг/на добу). Достовірних відмінностей між групами
щодо досягнення первинної комбінованої кінцевої точки, яка складалася з
летальних випадків, тромбозу шунта або проведення хірургічного втручання на
серці до 120 дня життя після виникнення події, спричиненої тромбозом, не
спостерігалося і становило 19,1 % у групі клопідогрелю і 20,5 % у групі плацебо
(див. розділ «Спосіб застосування та дози»). Найчастішою побічною реакцією як у
групі клопідогрелю, так і у групі плацебо був розвиток кровотечі, проте
достовірних відмінностей між групами щодо частоти її виникнення виявлено не
було. Під час подальшого довгострокового періоду спостереження за побічними
явищами 26 пацієнтів, у яких шунт залишався на момент досягнення 1-річного віку,
отримували клопідогрель до досягнення 18-місячного віку. Під час цього періоду
спостереження профіль безпеки препарату не змінювався.

У дослідженнях CLARINET і PICOLO використовували
відновлений розчин клопідогрелю. У дослідженні відносної біодоступності у
дорослих відновлений розчин клопідогрелю продемонстрував аналогічний ступінь і
трохи вищу швидкість абсорбції основного циркулюючого (неактивного) метаболіту
порівняно із зареєстрованою таблетованою формою препарату.

Фармакокінетика.

Всмоктування. Після перорального
прийому одноразової та багаторазових доз 75 мг на добу клопідогрель швидко
всмоктується. Середня пікова концентрація незміненого клопідогрелю у плазмі
(близько 2,2−2,5 нг/мл після однократної дози 75 мг перорально) досягалася
приблизно через 45 хвилин після прийому. Абсорбція становить не менше 50 % з
огляду на екскрецію метаболітів клопідогрелю із сечею.

Розподіл. Клопідогрель та
основний (неактивний) метаболіт, що циркулює в крові, in vitro оборотно зв’язуються з білками
плазми людини (98 % і 94 % відповідно). Цей зв’язок залишається ненасичуваним in vitro у межах широкого діапазону
концентрацій.

Метаболізм. Клопідогрель
екстенсивно метаболізується  у печінці.
In vitro та in vivo 
існує два основних шляхи його метаболізму: один − з участю естераз,
що призводить до гідролізу з утворенням неактивної похідної карбонової кислоти
(яка становить 85 % усіх метаболітів, що циркулюють у плазмі), а інший – із
залучення ферментів системи цитохрому 
P450. Спочатку клопідогрель перетворюється на проміжний метаболіт
2-оксо-клопідогрель. У результаті подальшого метаболізму 2-оксо-клопідогрелю
утворюється тіолова похідна – активний метаболіт. Цей активний метаболіт
утворюється переважно за допомогою ферменту CYP2C19, за участю кількох інших
ферментів системи CYP, таких як CYP1A2, CYP2B6 і CYP3A4. Активний метаболіт
клопідогрелю (тіолова похідна), який був виділений in vitro, швидко та необоротно
зв’язується з рецепторами на тромбоцитах, тим самим перешкоджаючи агрегації
тромбоцитів.

Виведення. Через 120 годин
після прийому внутрішньо міченого 14C-клопідогрелю у людини приблизно 50 % дози
виводилося із сечею і близько 46 % із калом. Після перорального прийому разової
дози 75 мг період напіввиведення клопідогрелю становить близько 6 годин. Період
напіввиведення основного (неактивного) метаболіту, що циркулює в крові,
становить 8 годин після однократного і багатократного застосування
препарату.

Фармакогенетика. CYP2C19 бере
участь в утворенні як активного метаболіту, так і проміжного метаболіту
2-оксо-клопідогрелю. Фармакокінетика активного метаболіту клопідогрелю та
антитромбоцитарні ефекти, за даними вимірювання агрегації тромбоцитів ex vivo, відрізняються залежно від
генотипу CYP2C19.

Алель CYP2C19*1 відповідає
повністю функціонуючому метаболізму, тоді як алелі CYP2C19*2 та CYP2C19*3
відповідають нефункціонуючому метаболізму. Алелі CYP2C19*2 та CYP2C19*3
складають більшість алелів у пацієнтів європеоїдної  (85 %) та монголоїдної (99 %) рас зі зниженим
метаболізмом. Інші алелі, асоційовані з відсутнім або ослабленим метаболізмом,
зустрічаються значно рідше. До них належать CYP2C19*4, *5, *6, *7, та *8.
Пацієнт зі зниженим метаболізмом має дві нефункціональні алелі, як зазначено
вище. Згідно з опублікованими даними, генотипи CYP2C19, які відповідають
зниженому метаболізму, зустрічаються у 2 % представників народів Кавказу, 4 %
пацієнтів негроїдної раси та 14 % пацієнтів китайської національності. Зараз
існують тести, які дають змогу визначити генотип CYP2C19.

У перехресному дослідженні з
участю 40 здорових добровольців, по 10 у кожній з чотирьох груп, що відповідають
певному типу метаболізму CYP2C19 (надшвидкий, інтенсивний, проміжний та
знижений), оцінювали фармакокінетику та антитромбоцитарні ефекти при
застосуванні дози 300 мг із подальшим прийомом дози 75 мг на добу, а також дози
600 мг із подальшим прийомом дози 150 мг на добу. Кожен із цих видів лікування
застосовували в цілому впродовж 5 днів (до досягнення стабільного стану). Не
було виявлено суттєвих відмінностей у показниках концентрації активного
метаболіту у крові та середніх показниках пригнічення агрегації тромбоцитів
(ПАТ) між особами із надшвидким, інтенсивним та проміжним метаболізмом. В осіб
зі зниженим метаболізмом концентрація активного метаболіту у крові зменшилася на
63−71 % порівняно з особами з інтенсивним метаболізмом. Після застосування
режиму дозування 300 мг/75 мг антитромбоцитарні ефекти в осіб зі зниженим
метаболізмом були менш вираженими, при цьому середній показник ПАТ (5 мкМ АДФ)
становив 24 % (24 години) і 37 % (день 5) порівняно з ПАТ 39 % (24 години) і 58
% (день 5) в осіб з інтенсивним метаболізмом та 37 % (24 години) і 60 % (день 5)
в осіб із проміжним метаболізмом. Коли особам зі зниженим метаболізмом
застосовували режим дозування 600 мг/150 мг, концентрація активного метаболіту у
крові була вищою, ніж при застосуванні режиму дозування 300 мг/75 мг. Крім того,
показники ПАТ становили 32 % (24 години) і 
61 % (день 5), які були вищими, ніж в осіб зі зниженим метаболізмом, які
отримували дози 300 мг/75 мг, та подібними до показників, отриманих у інших
групах, виділених залежно від типу метаболізму CYP2C19, при застосуванні режиму
дозування 300 мг/75 мг. За результатами досліджень клінічних ефектів належний
режим дозування для цієї групи пацієнтів не був визначений.

Аналогічно до результатів,
наведених вище, у метааналізі 6 досліджень з урахуванням показників рівноважного
стану пацієнтів, які отримували клопідогрель, було продемонстровано, що
концентрація активного метаболіту у крові зменшилася на 28 % в осіб із проміжним
метаболізмом і на 72 % в осіб зі зниженим метаболізмом; інгібування агрегації
тромбоцитів (5 мкМ АДФ) також зменшилося, при цьому різниця у показниках ПАТ
становила 5,9 % та 21,4 % відповідно порівняно з особами з інтенсивним
метаболізмом.

Вплив генотипу CYP2C19 на
клінічні результати у пацієнтів, які отримували клопідогрель, у ході
проспективних рандомізованих контрольованих випробувань не вивчали. Проте було
проведено цілий ряд ретроспективних аналізів з метою оцінки цього ефекту у
пацієнтів, які отримували клопідогрель, для яких існують результати
генотипування: CURE, CLARITY-ТІМI 28, TRITON-T1MI 38, і ACTIVE-A. Крім того,
існують результати кількох опублікованих когортних
досліджень.

У ході аналізу TRITON TIMI
38 та 3 когортних досліджень (Collet, Sibbing, Giusti) комбінована група, яка
складалася з осіб із проміжним та зниженим метаболізмом, мала значно вищу
частоту виникнення серцево-судинних подій (летальний наслідок, інфаркт міокарда
та інсульт) або тромбозу стентів, ніж особи із інтенсивним метаболізмом.

У ході аналізу CHARISMA та
одного когортного дослідження (Simon) в осіб зі зниженим метаболізмом
спостерігалася підвищена частота виникнення подій порівняно з особами з
інтенсивним метаболізмом.

В аналізах CURE, CLARITY,
ACTIVE-A та в одному з когортних досліджень (Trenk) частота виникнення
серцево-судинних подій достовірно не залежала від особливостей
метаболізму.

Жоден із цих аналізів не
включав достатньої кількості пацієнтів для того, щоб можна було виявити різницю
у клінічних результатах у пацієнтів зі зниженим
метаболізмом.

Особливі категорії
пацієнтів. Фармакокінетику активного
метаболіту клопідогрелю не досліджували у нижчезазначених особливих категоріях
пацієнтів.

Ниркова
недостатність. Після регулярного
застосування 75 мг клопідогрелю на добу у пацієнтів із тяжкою нирковою
недостатністю (кліренс креатиніну 5−15 мл/на хвилину) інгібування
АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів було менш вираженим (25 %) порівняно із
таким же ефектом у здорових добровольців, а час кровотечі був подовжений майже
так само, як і у здорових добровольців, які отримували 75 мг клопідогрелю на
добу. Клінічна переносимість була хорошою в усіх
пацієнтів.

Печінкова
недостатність. Після регулярного прийому
75 мг клопідогрелю на добу впродовж 10 днів у пацієнтів із тяжкою печінковою
недостатністю інгібування АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів було таким
самим, як і у здорових добровольців. Середнє подовження часу кровотечі також
було однаковим в обох групах.

Расова
приналежність. Поширеність алелів CYP2C19,
які спричиняють проміжну та слабку метаболічну активність CYP2C19, відрізняється
залежно від расової/етнічної приналежності (див. розділ «Фармакогенетика»).
Існують обмежені дані стосовно пацієнтів монголоїдної раси, які дають змогу
оцінити клінічне значення генотипування цього CYP.

Доклінічні дані з
безпеки. Побічними ефектами, що
найчастіше спостерігалися під час доклінічних досліджень на тваринах, були зміни
з боку печінки. Вони з’являлися при введенні доз, що майже у 25 разів
перевищували терапевтичну дозу 75 мг клопідогрелю на добу у людини, і були
наслідком дії препарату на ферменти, що беруть участь у печінковому метаболізмі.
При застосуванні терапевтичних доз клопідогрелю у людини жодного впливу на
ферменти, що беруть участь у печінковому метаболізмі, не
спостерігалося.

При введенні високих доз
клопідогрелю тваринам спостерігалася погана шлункова переносимість препарату
(виникав гастрит, ерозивне ураження шлунка та/або
блювання).

При введенні клопідогрелю
мишам упродовж 78 тижнів та щурам впродовж 104 тижнів у дозах до 77 мг/кг на
добу (що майже у 25 разів перевищували терапевтичну дозу 75 мг клопідогрелю на
добу у людини) не отримано жодних доказів канцерогенної дії
препарату.

Було проведено цілий ряд
досліджень генотоксичності клопідогрелю в умовах in vitro та in vivo, однак вони не виявили жодної
генотоксичної дії препарату.

Клопідогрель не впливав на
репродуктивну функцію самців та самиць щурів, а також не чинив тератогенної дії
ні у щурів, ні у кролів. При введенні самицям щурів у період лактації
клопідогрель призводив до незначної затримки розвитку потомства. Спеціальні
фармакокінетичні дослідження з радіоактивно міченим клопідогрелем довели, що
початкова речовина та її метаболіти проникають у грудне молоко. Отже, не можна
виключати як безпосереднього впливу препарату на потомство (незначна токсична
дія), так і опосередкованого впливу (внаслідок погіршення смакових якостей
молока).

Клінічні характеристики.

Показання.

Вторинна профілактика проявів атеротромбозу у
дорослих:

· хворих, які перенесли
інфаркт міокарда (початок лікування − через кілька днів, але не пізніше ніж
через 35 днів після виникнення), ішемічний інсульт (початок лікування − через
7 днів, але не пізніше ніж через 6 місяців після виникнення) або у яких
діагностоване захворювання периферичних артерій (ураження артерій і атеротромбоз
судин нижніх кінцівок);

· хворих із гострим
коронарним синдромом:

–  із
гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST (нестабільна стенокардія
або інфаркт міокарда без зубця Q), у тому числі у пацієнтів, яким було
встановлено стент у ході проведення черезшкірної коронарної ангіопластики, у
комбінації з ацетилсаліциловою кислотою (АСК);

– із гострим інфарктом міокарда з підйомом
сегмента ST, у комбінації з ацетилсаліциловою кислотою (у хворих, які отримують
стандартне медикаментозне лікування та яким показана тромболітична
терапія). 

Профілактика атеротромботичних та тромбоемболічних подій
при фібриляції передсердь. Клопідогрель у комбінації з АСК показаний дорослим
пацієнтам з фібриляцією передсердь, які мають щонайменше один фактор ризику
виникнення судинних подій, у яких існують протипоказання до лікування
антагоністами вітаміну К (АВК) і які мають низький ризик виникнення кровотеч,
для профілактики атеротромботичних та тромбоемболічних подій, у тому числі
інсульту.

Для отримання додаткової
інформації див. розділ «Фармакологічні властивості».

Протипоказання.

  • Підвищена чутливість до діючої
    речовини або до будь-якого компонента препарату. 

  • Тяжка печінкова недостатність. 

  •  Гостра кровотеча (наприклад пептична виразка або внутрішньочерепний
    крововилив).

Взаємодія з
іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Лікарські засоби, застосування яких супроводжується
підвищенням ризику кровотеч. Через потенційний адитивний ефект існує підвищений ризик
геморагічних ускладнень, тому одночасне застосування таких лікарських засобів з
клопідогрелем вимагає обережності (див. розділ «Особливості
застосування»).

Пероральні антикоагулянти. Одночасне застосування клопідогрелю з пероральними
антикоагулянтами не рекомендується, оскільки така комбінація може посилити
інтенсивність кровотечі (див. розділ «Особливості застосування»). Хоча
застосування клопідогрелю у дозі 75 мг на добу не змінює фармакокінетичний
профіль S-варфарину або міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС) у
пацієнтів, які впродовж тривалого часу отримують лікування варфарином, одночасне
застосування клопідогрелю та варфарину збільшує ризик кровотечі через існування
незалежного впливу на гемостаз.

Інгібітори глікопротеїнових рецепторів ІІb/IIIа.
Клопідогрель слід з обережністю
призначати пацієнтам, які отримують інгібітори глікопротеїнових рецепторів
ІІb/IIIа (див. розділ «Особливості застосування»).

Ацетилсаліцилова кислота (АСК). Ацетилсаліцилова кислота не змінює інгібіторної дії
клопідогрелю на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів, але клопідогрель посилює
дію АСК на агрегацію тромбоцитів, індуковану колагеном. Проте одночасне
застосування 500 мг АСК 2 рази на добу протягом одного дня не спричиняло
значущого збільшення часу кровотечі, подовженого внаслідок прийому клопідогрелю.
Оскільки можлива фармакодинамічна взаємодія між клопідогрелем та
ацетилсаліциловою кислотою з підвищенням ризику кровотечі, одночасне
застосування цих препаратів потребує обережності (див. розділ «Особливості
застосування»). Незважаючи на це, клопідогрель і АСК сумісно застосовували до 1
року (див. розділ «Фармакологічні властивості»).

Гепарин. За даними клінічного дослідження, проведеного з участю
здорових добровольців, клопідогрель не потребував корегування дози гепарину та
не змінював дію гепарину на коагуляцію. Одночасне застосування гепарину не
змінювало інгібуючої дії клопідогрелю на агрегацію тромбоцитів. Оскільки можлива
фармакодинамічна взаємодія між клопідогрелем і гепарином із підвищенням ризику
кровотечі, одночасне застосування цих препаратів потребує обережності.

Тромболітичні засоби. Безпека одночасного застосування клопідогрелю,
фібриноспецифічних або фібринонеспецифічних тромболітичних агентів та гепаринів
була досліджена з участю пацієнтів із гострим інфарктом міокарда. Частота
розвитку клінічно значущих кровотеч була аналогічною тій, що спостерігалася при
одночасному застосуванні тромболітичних препаратів та гепарину з АСК (див.
розділ «Побічні реакції»).

Нестероїдні протизапальні препарати
(НПЗП). У ході клінічного
дослідження, проведеного з участю здорових добровольців, одночасне застосування
клопідогрелю та напроксену збільшувало кількість прихованих шлунково-кишкових
кровотеч. Однак через відсутність досліджень щодо взаємодії препарату з іншими
НПЗП дотепер не з’ясовано, чи зростає ризик шлунково-кишкових кровотеч при
застосуванні з усіма НПЗП. Тому необхідна обережність при одночасному
застосуванні НПЗП, зокрема інгібіторів ЦОГ-2, з клопідогрелем  (див. розділ «Особливості
застосування»).

Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну
(СІЗЗС). Необхідно з
обережністю одночасно застосовувати СІЗЗС з клопідогрелем через те, що СІЗЗС
впливають на активацію тромбоцитів та підвищують ризик виникнення кровотеч.

Одночасне застосування інших препаратів. Оскільки клопідогрель перетворюється у свій
активний метаболіт частково під дією CYP2C19, то застосування препаратів, які
знижують активність цього ферменту, найімовірніше, призведе до зниження
концентрації активного метаболіту клопідогрелю у плазмі. Клінічне значення цієї
взаємодії не з’ясоване. Тому як
запобіжний захід слід уникати одночасного застосування сильних та помірних
інгібіторів CYP2C19 (див. розділи «Особливості застосування» та
«Фармакокінетика»).

До препаратів, що пригнічують активність
CYP2C19, належать омепразол, езомепразол, флувоксамін, флуоксетин, моклобемід,
вориконазол, флуконазол, тиклопідин, 
карбамазепін та ефавіренц.

Інгібітори протонної помпи (ІПП). Омепразол у дозі 80 мг 1 раз на добу при
супутньому застосуванні з клопідогрелем або в межах 12 годин між прийомами цих
двох препаратів знижував концентрацію активного метаболіту у крові на 45 %
(навантажувальна доза) і на 40 % (підтримуюча доза). Це зниження
супроводжувалося зменшенням пригнічення агрегації тромбоцитів на 39 %
(навантажувальна доза) і на 21 % (підтримуюча доза). Очікується, що в аналогічну
взаємодію з клопідогрелем вступатиме і езомепразол.

За результатами обсерваційних та клінічних
досліджень отримано суперечливі дані стосовно клінічних наслідків цих
фармакокінетичних та фармакодинамічних взаємодій з точки зору розвитку основних
кардіоваскулярних подій. Як запобіжний захід не слід одночасно з клопідогрелем
застосовувати омепразол або езомепразол (див. розділ «Особливості
застосування»).

Менш виражене зниження концентрацій метаболіту у
крові спостерігалося при застосуванні пантопразолу або
лансопразолу.

При одночасному застосуванні пантопразолу у дозі
80 мг 1 раз на добу концентрації активного метаболіту у плазмі зменшилися на 20
% (навантажувальна доза) та на 14 % (підтримуюча доза). Це зниження
супроводжувалося зменшенням середнього показника пригнічення агрегації
тромбоцитів на 15 % та 11 % відповідно. Отримані результати вказують на
можливість одночасного застосування клопідогрелю та
пантопразолу.

Немає доказів того, що інші лікарські засоби,
які зменшують вироблення кислоти у шлунку, такі як, наприклад,
Н2-блокатори або антациди, впливають на антитромбоцитарну активність
клопідогрелю.

Комбінація з іншими лікарськими засобами.
Було проведено ряд клінічних
досліджень з клопідогрелем та іншими препаратами для вивчення потенційних
фармакодинамічних і фармакокінетичних взаємодій. Клінічно значущої
фармакодинамічної взаємодії при застосуванні клопідогрелю одночасно з атенололом, ніфедипіном або з обома препаратами
виявлено не було. Крім того, фармакодинамічна активність клопідогрелю залишилася
практично незміненою при одночасному застосуванні з фенобарбіталом та естрогеном.

Фармакокінетичні
властивості дигоксину або теофіліну не змінювалися при одночасному
застосуванні з клопідогрелем.

Антацидні
засоби не впливали на
рівень абсорбції клопідогрелю.

Дані, отримані у ході досліджень мікросом
печінки людини, свідчать про те, що карбоксильні метаболіти клопідогрелю можуть
пригнічувати активність цитохрому Р450 2С9. Це може потенційно підвищувати рівні
у плазмі таких лікарських засобів як фенітоїн і толбутамід та НПЗП, які метаболізуються за допомогою
цитохрому Р450 2С9. Незважаючи на це, результати дослідження CAPRIE свідчать, що
фенітоїн і толбутамід можна безпечно застосовувати одночасно з
клопідогрелем.

Лікарські засоби, які є субстратами ферменту
CYP2C8. Було показано, що
клопідогрель збільшує експозицію репаглініду у здорових добровольців.
Дослідження in vitro
продемонстрували, що це збільшення експозиції репаглініду зумовлене інгібуванням
ферменту CYP2C8 глюкуронідним метаболітом клопідогрелю. З огляду на ризик
збільшення концентрацій в плазмі крові, одночасне застосування клопідогрелю та
лікарських засобів, які виводяться з організму переважно за допомогою
метаболізму, опосередкованого ферментом CYP2C8 (таких як репаглінід,
паклітаксел), потребує обережності (див. розділ «Особливості
застосування»).

За винятком інформації щодо взаємодії зі
специфічними лікарськими засобами, наведеної вище, дослідження щодо взаємодії
клопідогрелю з лікарськими засобами, які зазвичай призначають хворим на
атеротромбоз, не проводили. Однак пацієнти, які брали участь у клінічних
дослідженнях клопідогрелю, застосовували одночасно інші препарати, включаючи
діуретики, бета-блокатори, інгібітори АПФ, антагоністи кальцію, засоби, що
знижують рівень холестерину, коронарні вазодилататори, антидіабетичні засоби
(включаючи інсулін), протиепілептичні засоби та антагоністи GPIIb/IIIa, без
ознак клінічно значущої побічної дії.

Особливості застосування.

Кровотеча та гематологічні розлади. Через ризик розвитку кровотечі та гематологічних
побічних реакцій слід негайно провести розгорнутий аналіз крові та/або інші
відповідні тести, якщо під час застосування препарату спостерігаються симптоми,
що свідчать про можливість кровотечі (див. розділ «Побічні реакції»). Як і інші
антитромбоцитарні засоби, клопідогрель слід застосовувати з обережністю
пацієнтам з підвищеним ризиком кровотечі внаслідок травми, хірургічного
втручання або інших патологічних станів, а також у разі застосування пацієнтами
АСК, гепарину, інгібіторів глікопротеїну IIb/IIIа або НПЗП, включаючи інгібітори
ЦОГ-2 або селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), або інші лікарські засоби, такі як
пентоксифілін, застосування яких супроводжується підвищенням ризику геморагічних
явищ (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види
взаємодій»). Необхідно уважно стежити за проявами у пацієнтів симптомів
кровотечі, у тому числі прихованої кровотечі, особливо у перші тижні лікування
та/або після інвазійних процедур на серці та хірургічних втручань. Одночасне
застосування клопідогрелю з пероральними антикоагулянтами не рекомендується,
оскільки це може посилити інтенсивність кровотеч (див. розділ «Взаємодія з
іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

У разі планового хірургічного втручання, коли
антитромбоцитарний ефект є тимчасово небажаним, лікування клопідогрелем слід
припинити за 7 днів до операції. Пацієнти повинні повідомляти лікаря (у т.ч.
стоматолога) про те, що вони приймають клопідогрель, перед призначенням їм
будь-якої операції або перед застосуванням нового лікарського засобу.
Клопідогрель подовжує тривалість кровотечі, тому його слід обережно
застосовувати  пацієнтам з підвищеним
ризиком кровотечі (особливо шлунково-кишкової та
внутрішньоочної).

Пацієнтів слід попередити, що під час лікування
клопідогрелем (окремо або у комбінації з АСК) кровотеча може зупинятися пізніше,
ніж зазвичай, і що пацієнти повинні повідомляти лікаря про кожен випадок
незвичної (за місцем або тривалістю) кровотечі.

Тромботична тромбоцитопенічна пурпура (ТТП).
Дуже рідко спостерігалися
випадки тромботичної тромбоцитопенічної пурпури (ТТП) після застосування
клопідогрелю, іноді навіть після його короткочасного застосування. ТТП
проявляється тромбоцитопенією та мікроангіопатичною гемолітичною анемією з
неврологічними проявами, нирковою дисфункцією або гарячкою. ТТП є потенційно
небезпечним станом, який може призводити до летального наслідку і тому потребує
негайного лікування, у тому числі проведення
плазмаферезу.

Набута
гемофілія. Повідомляли про
випадки розвитку набутої гемофілії після застосування клопідогрелю. У разі
підтвердженого окремого збільшення АЧТЧ 
(активованого часткового тромбопластинового часу), що супроводжується або
не супроводжується кровотечею, питання про діагностування набутої гемофілії
повинно бути розглянуто. Пацієнти з підтвердженим діагнозом набутої гемофілії
повинні знаходитися під наглядом лікаря і отримувати належне лікування;
застосування клопідогрелю таким пацієнтам слід
припинити.

Нещодавно перенесений ішемічний інсульт.
Через недостатність даних не
рекомендується призначати клопідогрель у перші 7 діб після гострого ішемічного
інсульту.

Цитохром Р450 2 С19 (CYP2C19). Фармакогенетика: у пацієнтів із генетично зниженою
функцією CYP2C19 спостерігається менша концентрація активного метаболіту
клопідогрелю у плазмі та менш виражений антитромбоцитарний ефект при
застосуванні рекомендованих доз клопідогрелю.

Оскільки клопідогрель перетворюється у свій
активний метаболіт частково під дією CYP2C19, то застосування препаратів, які
знижують активність цього ферменту, найімовірніше, призведе до зменшення
концентрації активного метаболіту клопідогрелю у плазмі. Однак клінічне значення
цієї взаємодії не з’ясоване. Тому як запобіжний захід слід уникати одночасного
застосування сильних та помірних інгібіторів CYP2C19 (див. розділ «Взаємодія з
іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»; перелік інгібіторів CYP2C19
наведено у розділі «Фармакокінетика»).

Субстрати ферменту CYP2C8. Необхідно дотримуватися обережності пацієнтам, які
отримують одночасно клопідогрель та лікарські засоби, що є субстратами ферменту
CYP2C8 (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види
взаємодій»).

Перехресна гіперчутливість тієнопіридинів.
Пацієнтів слід перевірити щодо
наявності в анамнезі гіперчутливості до інших тієнопіридинів (таких як
клопідогрель,  тиклопідин, прасугрель),
тому що надходили повідомлення про перехресну гіперчутливість
тієнопіридинів. Застосування тієнопіридинів може призвести до виникнення
від легких до тяжких алергічних реакцій, таких як висип, набряк Квінке, або
гематологічних реакцій, таких як тромбоцитопенія і нейтропенія. Пацієнти, які мали в анамнезі алергічні реакції
та/або гематологічні реакції на один тієнопіридин, можуть мати підвищений ризик
розвитку тієї ж або іншої реакції на інший тієнопіридин. Рекомендується
моніторинг щодо наявності ознак гіперчутливості у пацієнтів з відомою алергією
на тієнопіридини.

Порушення функції нирок. Терапевтичний досвід застосування клопідогрелю пацієнтам
з нирковою недостатністю обмежений, тому таким пацієнтам препарат слід
призначати з обережністю (див. розділ «Спосіб застосування та
дози»).

Порушення функції печінки. Досвід застосування препарату пацієнтам із захворюваннями
печінки середньої тяжкості та можливістю виникнення геморагічного діатезу
обмежений, тому таким хворим клопідогрель слід призначати з обережністю  (див. розділ «Спосіб застосування та
дози»).

Одна таблетка препарату
Тромбонет®-Фармак містить 3,3 мг олії рицинової гідрогенізованої, яка
може спричиняти розлад шлунка та діарею.

Особливі застереження щодо
видалення залишків та відходів. Будь-який невикористаний препарат або відходи потрібно
знищити відповідно до місцевих вимог.

Застосування у період вагітності або годування
груддю.

Вагітність. Через відсутність клінічних даних про застосування
клопідогрелю у період вагітності небажано призначати препарат вагітним жінкам
(застережний захід).

Досліди на тваринах не виявили прямого або
опосередкованого негативного впливу на вагітність, розвиток ембріона/плода,
пологи та постнатальний розвиток (див. підрозділ «Доклінічні дані з
безпеки».

Годування груддю. Невідомо, чи екскретується клопідогрель у грудне
молоко людини. У дослідженнях на тваринах було показано, що він екскретується в
грудне молоко, тому під час лікування препаратом Тромбонет®-Фармак
годування груддю слід припинити.

Фертильність. Під час досліджень на лабораторних тваринах не було
виявлено негативного впливу клопідогрелю на фертильність.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні
автотранспортом або іншими механізмами.

Клопідогрель не впливає або має незначний вплив
на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з
іншими механізмами.

Спосіб застосування та
дози.

Дорослі, у т.ч. пацієнти літнього
віку.
Тромбонет®-Фармак приймати по 75 мг 1 раз на добу незалежно від
прийому їжі.  

У хворих із гострим коронарним синдромом без
підйому сегмента ST (нестабільна стенокардія або інфаркт міокарда без зубця Q на
ЕКГ) лікування клопідогрелем розпочинати з одноразової навантажувальної дози 300
мг, а потім продовжувати дозою 75 мг 1 раз на добу (з ацетилсаліциловою кислотою
(АСК) у дозі 75−325 мг на добу). Оскільки застосування більш високих доз АСК
підвищує ризик кровотечі, рекомендується не перевищувати дозу ацетилсаліцилової
кислоти 100 мг. Оптимальна тривалість лікування формально не встановлена.
Результати клінічних досліджень свідчать на користь застосування препарату до 12
місяців, а максимальний ефект спостерігався через 3 місяці
лікування.

Хворим 
із  гострим  інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST
клопідогрель приймати по 75 мг 1 раз на добу, починаючи з одноразової  навантажувальної дози 300 мг у комбінації з
АСК, з застосуванням тромболітичних препаратів або без них.  Лікування 
хворих  віком  від 
75 років починати без навантажувальної дози клопідогрелю. Комбіновану
терапію слід розпочинати якомога раніше після появи симптомів і продовжувати
принаймні 4 тижні. Користь від застосування комбінації клопідогрелю з АСК понад
4 тижні при цьому захворюванні не вивчалася.

Пацієнтам 
з  фібриляцією  передсердь клопідогрель застосовувати в
однократній добовій дозі 75 мг. Разом 
із  клопідогрелем слід
розпочати  та продовжувати застосування
АСК (у дозі 75−100 мг на добу) (див. розділ «Фармакологічні
властивості»).

У разі пропуску дози:

–  якщо з
моменту, коли потрібно було приймати чергову дозу, минуло менше 12 годин:
пацієнт має негайно прийняти пропущену дозу, а наступну дозу вже приймати у
звичний час;

–  якщо
минуло більше 12 годин, пацієнт має приймати наступну чергову дозу у звичний час
та не подвоювати дозу з метою компенсування пропущеної
дози.

Ниркова недостатність. Терапевтичний досвід застосування препарату пацієнтам з
нирковою недостатністю обмежений (див. розділ «Особливості
застосування»).

Печінкова недостатність. Терапевтичний досвід застосування препарату пацієнтам
із захворюваннями печінки середньої тяжкості та можливістю виникнення
геморагічного діатезу обмежений (див. розділ «Особливості
застосування»).

Діти.

Клопідогрель не слід застосовувати дітям,
оскільки не має даних щодо ефективності препарату для цієї вікової категорії
пацієнтів (див. розділ «Фармакодинаміка»).

Передозування.

При
передозуванні клопідогрелю можливе подовження часу кровотечі з подальшими
ускладненнями. У разі виникнення кровотечі рекомендується симптоматичне
лікування.

Антидот фармакологічної активності клопідогрелю
невідомий. При необхідності негайного корегування подовженого часу кровотечі дія
клопідогрелю може бути припинена шляхом переливання тромбоцитарної
маси.

Побічні реакції.

Короткий опис профілю безпеки.

Безпека застосування клопідогрелю досліджена у
більш ніж 44000 пацієнтів, які взяли участь у клінічних дослідженнях (з них у
більш ніж 12000 осіб курс лікування тривав 1 рік і довше). Клінічно значущі
побічні дії, що спостерігалися у дослідженнях CAPRIE, CURE, CLARITY, COMMIT та
ACTIVE-A, описані нижче. У дослідженні CAPRIE дія клопідогрелю у дозі  75 мг на добу загалом була порівнянною з дією
АСК у дозі 325 мг на добу незалежно від віку, статі або раси хворих.

Крім даних клінічних досліджень, враховували
дані про побічні реакції під час застосування препарату у клінічній
практиці.

Кровотеча була найпоширенішою побічною реакцією,
що спостерігалася як у клінічних дослідженнях, так і у постмаркетинговому
періоді, під час яких вона найчастіше виникала у перший місяць
лікування.

У дослідженні CAPRIE у пацієнтів, які застосовували клопідогрель або АСК,
загальна частота кровотечі становила 9,3 %. Частота виникнення тяжких випадків
кровотеч була однаковою для клопідогрелю та АСК.

У дослідженні CURE не спостерігалося збільшення частоти виникнення великих
кровотеч при застосуванні комбінації клопідогрель + АСК упродовж 7 днів після
проведення операції аортокоронарного шунтування у пацієнтів, які припинили
лікування більш ніж за 5 днів до хірургічного втручання. У пацієнтів, які
продовжували лікування продовж 5 днів до операції аортокоронарного шунтування,
частота виникнення цього явища становила 9,6 % у групі клопідогрель + АСК та 6,3
% у групі плацебо + АСК.

У дослідженні
CLARITY спостерігалося 
загальне підвищення частоти виникнення кровотеч у групі, яка приймала
клопідогрель + АСК,  порівняно з групою,
яка отримувала плацебо + АСК. Частота виникнення великої кровотечі була подібною
в обох групах. Ця величина була стійкою у підгрупах пацієнтів, що відрізнялися
за початковими параметрами і типом фібринолітика або гепаринотерапії.

У дослідженні COMMIT загальна частота виникнення великих нецеребральних або
церебральних кровотеч була низькою і подібною в обох
групах.

У дослідженні ACTIVE-А частота
виникнення великих кровотеч була вищою у групі, яка отримувала клопідогрель +
АСК, порівняно з групою, яка отримувала плацебо + АСК (6,7 % проти 4,3 %). В
обох групах великі кровотечі були переважно екстракраніального походження (5,3 %
у групі клопідогрель + АСК, 3,5 % у групі плацебо + АСК), в основному
шлунково-кишкові кровотечі (3,5 % проти 1,8 %). Спостерігалося збільшення
кількості внутрішньочерепних кровотеч у групі клопідогрель + АСК порівняно з
групою плацебо + АСК (1,4 % проти 0,8 % відповідно). Між цими групами не було
виявлено статистично достовірної різниці у частоті виникнення летальних кровотеч
(1,1 % у групі клопідогрель + АСК та 0,7 % у групі плацебо + АСК), а також
геморагічного інсульту (0,8 % та 0,6 % відповідно).

Список
побічних реакцій у вигляді таблиці.

Побічні ефекти, які спостерігалися під час
клінічних досліджень або при застосуванні лікарського засобу у клінічній
практиці, наведено у таблиці нижче. Побічні реакції розподілені за системою
«Орган-Клас», частота   їх  виникнення 
визначена   таким   чином: 
часто  (від > 1/100 до 1/1000 до 1/10000 до

Повідомлення про підозрювані
побічні реакції.

Повідомлення про підозрювані побічні реакції
після схвалення лікарського засобу дозвільними органами є важливою процедурою.
Це дає змогу здійснювати постійний моніторинг співвідношення «користь/ризик»
застосування цього лікарського засобу. Медичних працівників просять повідомляти
про усі підозрювані побічні реакції через національні системи
повідомлень.

Термін
придатності.

2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну
придатності, вказаного на упаковці.

Умови
зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не
вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По
10 таблеток у блістері. По 1, 3, 6 або 8 блістерів у
пачці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник. ПАТ «Фармак».

Copyright© Державний реєстр лікарських засобів України