Периндоприл представляет собой ангиотензинпревращающий фермент, который снижает ангиотензиновый уровень и минимизирует выработку альдостерона, замедляя распад брадикинина. Под его действием снижается сосудистое периферическое сопротивление, падает артериальное давление без присутствия рефлекторной тахикардии. Периндоприл также снимает пред- и постнагрузку сердца, улучшает кровообращение периферическое и усиливает сердечный выброс.

Индапамид – средство, относящееся к сульфонамидным диуретикам, которые снижают водную, хлорную и натриевую реабсорбцию. Под действием индапамида выводится магний и калий, снижается гипертрофия левого желудочка. Вещество не воздействует на обмен углеводов и липидов.

Препарат проявляет антигипертензивный дозозависимый эффект, сохраняющийся на протяжении одних суток. Прием препарата не сопровождается синдромом отмены. Выведение индапамида и периндоприлата осуществляется почками.

Лечение лекарством Ко-Пренесса инструкцией показано при эссенциальной гипертензии. Противопоказан медикамент при непереносимости периндоприла или индапамида, сульфонамидов, препаратов класса ингибиторов фермента ангиотензинпреврающих, включая пациентов с ангионевротическим отеком, обусловленным ингибитором фермента ангиотензинпревращающего.

Также запрещено принимать Ко-Пренессу при нарушенной абсорбции галактозы-глюкозы, недостаточности лактазы и при галактоземии. Не следует использовать Ко-Пренессу и больным с идиопатическим или ангионевротическим отеком, выраженным нарушением в отношении функционирования почек, при энцефалопатии печени или прочих нарушениях ее работы. Не назначается пациентам с:

Таблетки Ко-Пренесса пьются перорально в цельном виде. Желательно принимать лекарство в первой половине дня перед едой. Доза препарата должна быть не ниже, той которую пациент принимал ранее в виде монотерапии. Средняя доза лекарства равна 2 на 0.625 мг в дозе одна таблетка в сутки. Отсутствие нужного эффекта в течение двух недель требует постепенного увеличения дозы до 4 мг на 1.25 мг – по одной таблетке в сутки.

Лекарственное средство Ко-Пренеса по отзывам пациентов весьма успешно справляется с поставленной для него основной задачей и эффективно снижает артериальное давление. Зачастую пациенты не жалуются на наличие от приема этого лекарства каких-либо побочных проявлений. Единственным недостатком препарата некоторые покупатели считают лишь его стоимость. В таком случае можно прибегнуть к приему аналогов Ко-Пренесы, которые в аптеках имеются в достаточном количестве.  

*************************

Препарат Ко-Пренесса 2 мг /0.625 мг № 30 має антигіпертензивну дію і містить в складі інапамід і периндоприл, які успішно взаємодоповнюють один одного.

Периндоприл є ангиотензинпревращающий фермент, який знижує АНГІОТЕНЗИНОВОЇ рівень і мінімізує вироблення альдостерону, сповільнюючи розпад брадикініну. Під його дією знижується судинний периферичний опір, падає артеріальний тиск без присутності рефлекторної тахікардії. Периндоприл також знімає перед- і постнавантаження серця, покращує кровообіг периферичний і підсилює серцевий викид.

Індапамід — засіб, що відноситься до сульфонамідних діуретиків, які знижують водну, хлорне і натрієву реабсорбцію. Під дією індапаміду виводиться магній і калій, знижується гіпертрофія лівого шлуночка. Речовина не впливає на обмін вуглеводів і ліпідів.

Застосування

Препарат проявляє антигіпертензивний дозозалежний ефект, що зберігається протягом однієї доби. Прийом препарату не супроводжується синдромом відміни. Виведення индапамида і периндоприлату здійснюється нирками.

Протипоказання

Лікування ліками Ко-Пренесса інструкцією показано при есенціальнійгіпертензії. Протипоказаний медикамент при непереносимості периндоприлу або індапаміду, сульфонамидов, препаратів класу інгібіторів ферменту ангіотензінпреврающіх, включаючи пацієнтів з набряком, обумовленим інгібітором ферменту ангіотензинперетворюючого.

Також заборонено приймати Ко-Пренессу при порушеній абсорбції галактози-глюкози, недостатності лактази і при галактоземії. Не слід використовувати Ко-Пренессу і хворих з ідіопатичним або набряком, вираженим порушенням щодо функціонування нирок, при енцефалопатії печінки або інших порушеннях її роботи. Чи не призначається пацієнтам з:

  • гіповолемії;

  • гіпокаліємії,

  • декомпенсированной недостатності серця,

  • при годуванні і вагітності,

  • дітям.

Спосіб застосування та дозування Ко-Пренесса

Таблетки Ко-Пренесса п’ються перорально в цілісному вигляді. Бажано приймати ліки в першій половині дня перед їжею. Доза препарату повинна бути не нижче, тієї яку пацієнт приймав раніше у вигляді монотерапії. Середня доза ліків дорівнює 2 на 0.625 мг в дозі одна таблетка на добу. Відсутність потрібного ефекту протягом двох тижнів вимагає поступового збільшення дози до 4 мг на 1.25 мг — по одній таблетці на добу.

Лікарський засіб Ко-пренесени за відгуками пацієнтів досить успішно справляється з поставленим для нього основним завданням і ефективно знижує артеріальний тиск. Найчастіше пацієнти не скаржаться на наявність від прийому цих ліків будь-яких побічних проявів. Єдиним недоліком препарату деякі покупці вважають лише його вартість. В такому випадку можна вдатися до прийому аналогів Ко-пренесени, які в аптеках є в достатній кількості.