Одной из форм отпуска медпрепарата Аторвастерол 10 мг №30 являются круглые двояковыпуклые таблетки белого цвета, покрытые пленочной оболочкой, каждая из которых содержит 10 мг активного вещества. Аторвастерол и его аналоги, содержащие аторвастатин в качестве основного действующего вещества, назначаются в медицинской практике для снижения уровня холестерина и аполипопротеина 

В в плазме крови у пациентов, находящихся в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Данное гиполипидемическое средство относится к ингибиторам ГМГ КоА-редуктазы, и применение Аторвастерола широко распространено в медпрактике специалистов Украины.

Показания к применению

Подробное описание ингибирующих свойств аторвастатина, содержащегося в Аторвастероле, в отношении фермента, принимающего участие в процессе образования мевалоната, можно найти в официальных научных источниках. 

Средство показано для использования в качестве профилактической меры у пациентов, имеющих предрасположенность к инфаркту сердечной мышцы или инсульту, если в анамнезе имеются несколько факторов риска:

  • среди родственников больного ранее были зафиксированы случаи инфарктов миокарда;

  • наличие вредных привычек, в частности курение табачных изделий;

  • низкий уровень липопротеинов высокой плотности в плазме крови;

  • артериальная гипертензия;

  • возраст после 65 лет.

Препарат подходит для снижения вероятности инфарктов, нарушений мозгового кровообращения у пациентов с сахарным диабетом второго типа и с выраженными клиническими проявлениями ишемической болезни сердца. Многочисленные отзывы компетентных врачей и данные клинических испытаний лекарства позволяют судить об эффективности Аторвастерола и об уменьшении количества летальных исходов ишемической болезни в результате приема средства.

Дозировка и длительность курса лечения Аторвастеролом назначается лечащим врачом в соответствии с рекомендациями инструкции и с учетом индивидуальных особенностей организма пациента. Стоимость таблеток Аторвастерол в различных стационарных аптечных отделениях вашего города может существенно превышать, указанную на нашем сайте.

**************

Однією з форм відпустки медпрепарату Аторвастерол 10 мг №30 є круглі двоопуклі таблетки білого кольору, вкриті плівковою оболонкою, кожна з яких містить 10 мг активної речовини. Аторвастерол і його аналоги, що містять аторвастатин як основної діючої речовини, призначаються в медичній практиці для зниження рівня холестерину та аполіпопротеїну

У в плазмі крові у пацієнтів, які перебувають в групі ризику по серцево-судинним захворюванням. Дане гіполіпідемічний засіб відноситься до інгібіторів ГМГ КоА-редуктази, і застосування Аторвастерола широко поширене в медпрактике фахівців України.

Показання до застосування

Детальний опис пригнічують властивостей аторвастатину, що міститься в Аторвастероле, щодо ферменту, який бере участь в процесі освіти мевалоната, можна знайти в офіційних наукових джерелах.

Засіб показано для використання в якості профілактичного заходу у пацієнтів, що мають схильність до інфаркту серцевого м’яза або інсульту, якщо в анамнезі є кілька факторів ризику:

  • серед родичів хворого раніше були зафіксовані випадки інфарктів міокарда;

  • наявність шкідливих звичок, зокрема куріння тютюнових виробів;

  • низький рівень ліпопротеїнів високої щільності в плазмі крові;

  • артеріальна гіпертензія;

  • вік після 65 років.

Препарат підходить для зниження ймовірності інфарктів, порушень мозкового кровообігу у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу та з вираженими клінічними проявами ішемічної хвороби серця. Численні відгуки компетентних лікарів і дані клінічних випробувань ліків дозволяють судити про ефективність Аторвастерола і про зменшення кількості летальних випадків ішемічної хвороби в результаті прийому кошти.

Дозування і тривалість курсу лікування Аторвастеролом призначається лікарем відповідно до рекомендацій інструкції і з урахуванням індивідуальних особливостей організму пацієнта. Вартість таблеток Аторвастерол в різних стаціонарних аптечних відділеннях вашого міста може істотно перевищувати, зазначену на нашому сайті.

Цена Аторвастерол 10 мг №30 таблетки актуальна при заказе на сайте. Купить Аторвастерол 10 мг №30 таблетки в городах Украины: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Ровно, Белая Церковь, Винница, Запорожье, Ивано-Франковск, Краматорск, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Львов, Луцк, Мариуполь, Николаев, Полтава, Сумы, Тернополь, Херсон, Житомир, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов.